ยินดีต้อนรับ

3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 3…

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมร้อง)

วันจันทร์ ที่ 29…

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ …

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ …

𝑲𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒆𝒘𝒔! &#…

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น [B.T.C.] รุ่นที่ 001/2566

𝑲𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒆𝒘𝒔! วั…

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม Google Sites ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การทดสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การทดสอบประเมินผ…