ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตังเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตังจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บันทึกข้อความ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประจำเดือน เมษายน 2567

ประจำเดือน มีนาคม 2567

งานพัสดุ

เผนแพร่ จัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567