ประวัติวิทยาลัย

ประวัติของสถานศึกษา
          เมื่อปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยมีความขาดแคลนแรงงานในระดับต่างๆ หลายสาขาซึ่งสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาไม่สามารถผลิตคนให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน  เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดมีจำนวนจำกัด  และไม่สามารถสนองความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาด้านวิชาชีพได้ทั้งหมดจากข้อมูลการรับนักเรียนและผู้สนใจในปีที่ผ่าน ๆ มา  มีผู้เรียนและผู้สนใจต้องการเรียนวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น  แต่จำนวนสถานศึกษาที่มีอยู่ไม่สามารถรับนักเรียนได้ทั้งหมด  ทำให้ผู้เรียนและผู้สนใจขาดโอกาสในการศึกษาวิชาชีพตามความต้องการ  ซึ่งเป็นปัญหามีผลโดยตรงต่อการขาดแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
          กรมอาชีวศึกษา  ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอขึ้นในแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ 7 จำนวน 70 แห่ง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศชาติ  โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ (หลักสูตร ปวช, และ ปวส.) และนอกระบบ  (การเรียนการสอนระยะสั้นและแกนมัธยม)         ทุกประเภทวิชา (ช่างอุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, ศิลปกรรม, คหกรรม และเกษตรกรรม)  ตามความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน  เพื่อให้การขยายโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมและกระจายทุกจังหวัดจึงดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันตังขึ้นใน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
          อำเภอกันตัง เป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นอำเภอเป้าหมายในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอของกรมอาชีวศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชน  ประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันตังในการประสานงานเลือกสถานที่ตั้ง สรุปให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์    “ทุ่งเทียวเห็ด”  จำนวน  100  ไร่  ของตำบลกันตังใต้  เป็นที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ซึ่งมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตัง 8 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง 35  กิโลเมตร 
ในปี  2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันตัง  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540  ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสุขวิทย์  รังสิพล   ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงาน  อาคารเรียน  อาคารโรงฝึกงานและบ้านพัก  เป็นเงิน 8,950,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น 1 หลัง เป็นเงิน  28,440,000  บาท  (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ได้ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2541  (ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2541) จำนวน 2 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชาพณิชยการ และในปีการศึกษา 2545 ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน  ดังนี้

         1.    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำนวน 5 สาขางาน คือ
                – สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                –  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์
                – สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
                – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                – สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ         
         2.   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จำนวน 2  ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยการ    
                – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                – สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี
                – สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
                – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
         3.   วิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
         4.   วิชาชีพเสริมแกนมัธยม  ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง      
       
        ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 3  ตำบลกันตังใต้  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทรศัพท์ 0-7520-7865  โทรสาร 0-7520-7861 มีเนื้อที่ 100 ไร่  E-mail : Kantang_icc@yahoo.com
Website  :  www.kantang.ac.th

         เขตติดต่อ
         –  ทิศเหนือ       จรดพื้นที่โรงเรียนบ้านจุปะ
         –  ทิศใต้          จรดถนนทางสาธารณะประโยชน์ (ถนนวังวน)
         –  ทิศตะวันออก  จรด  เขตตำบลวังวน           
         –  ทิศตะวันตก    จรด ถนน ร.พ.ช.สายบ้านกันตังใต้ – บ้านบางแรด 
       สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
อำเภอกันตัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตรัง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  24 กิโลเมตร  ทิศเหนือติดต่ออำเภอเมืองตรัง  ทิศใต้ติดต่อทะเลอันดามัน ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอย่านตาขาว  และกิ่งอำเภอหาดสำราญ  ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอสิเกาและทะเลอันดามันลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ๆ ดอน ๆ  มีภูเขาเตี้ย ๆ  มีแม่น้ำตรังไหลผ่านในกลางอำเภอสภาพดินฟ้าอากาศ  อำเภอกันตังตั้งอยู่ในเขตมรสุมติดต่อทะเลอันดามันทางด้านมหาสมุทรอินเดีย จึงได้รับลมมรสุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดสลับกันตลอดทั้งปี  ทำให้ฝนตกชุกตลอดปี  แบ่งช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน  ฤดูร้อนเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม / ฤดูฝนเดือน  มิถุนายน –  กุมภาพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีประชากรในตำบลกันตังใต้  จำนวน  6  หมู่บ้าน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและประมงพื้นบ้าน ทำสวนยางพารา  ประมงน้ำจืด ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักผลไม้และรับจ้าง  ฯลฯ
โดยรอบวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มีทั้งชุมชนไทยพุทธ และมุสลิม ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาในกระชัง ทำใบจากแห้ง และทำประมงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำใบจากแห้ง การทำประมงพื้นบ้านและการแปรรูปอาหารทะเละแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์   มหิศรภักดี  สวนตำหนักจันทร์ และสถานีรถไฟกันตัง
 
หน่วยงานใกล้เคียงที่สำคัญ ได้แก่
                 Ø สถานีอนามัยบ้านแตะหรำ                 Ø โรงเรียนบ้านกันตังใต้                    
                 Ø องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้       Ø สำนักสงฆ์กันตังใต้   
                 Ø โรงเรียนบ้านแตะหรำ                       Ø องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
                 Ø โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                     Ø โรงเรียนบ้านจุปะ