โครงการ Big Cleaning Day พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มอบหมายให้นายปกรณ์เกียรติ ใหมทอง ครู คศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีระเบียบในการรักษาความสะอาด สร้างบรรยากาศที่ดีภายในวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง