โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มอบหมายให้นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ หัวหน้างานแนะแนวและคณะครูทุกแผนกวิชา ได้ดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ และให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ที่ให้การต้อนรับอย่างดี มา ณ โอกาสนี้