อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน และ ข้อความพูดว่า "โตรงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝิกอาชีพนในสภานประกอบการ ถาดเรียนที่ ปีิการศึกษา ภาคเรียนกี1ปิการศึกษา2007 2567 วันพฤหัสบดีที่ พฤษภาคม 2567 ณเพอง ศิธีกัพตังษ ศรีกัพ์ พกับตัง พฤนคึง"