โครงการพัฒนาจิตนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกันตัง การจัดโครงการพัฒนาจิตนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา