เอกลักษณ์วิทยาลัย

เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยอาชีพกันตัง  คือ คุณธรรม   นำความรู้

คุณธรรม หมายถึง  พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการประพฤติปฏิบัติตนจนเกิดเป็นนิสัยทีดีงามต่อตนเองผู้อื่น และสังคม
นำความรู้ หมายถึง พฤติกรรมของครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง  ที่ให้บริการชุมชนด้วยจิตอาสา