เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข้อมูลสถานศึกษา

1.  ความเป็นมา
 1.1  ข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ตั้ง  ขนาด
                   เมื่อปี  พ.ศ.2539  ประเทศไทยมีความขาดแคลนแรงงานหลายสาขาในระดับต่าง ๆ  กรมอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในภาครัฐบาลมีภาระหน้าที่ผลิตกำลังคนในระดับช่างกึ่งฝีมือ  ช่างฝีมือและช่างเทคนิคซึ่งผลิตคนได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน  เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดมีจำนวนจำกัด  และไม่สามารถสนองความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาด้านวิชาชีพได้อย่างเต็มที่  จากข้อมูลการรับนักเรียนประจำปีที่ผ่าน ๆ   มา  มีผู้สนใจต้องการจะเรียนวิชาชีพสูงเพิ่มมากขึ้น  แต่สถานศึกษาที่มีอยู่ไม่สามารถรับนักเรียนได้ทั้งหมด  ทำให้เยาวชนขาดโอกาสในการศึกษาวิชาชีพตามความต้องการ  ซึ่งเป็นปัญหามีผลโดยตรงต่อการขาดแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
                   กรมอาชีวศึกษา  ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงกำหนดแนวทางแก้ไข  โดยจัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอขึ้นในแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่  7  จำนวน  70  แห่ง  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ  ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพเป็นรู้แบบของสถานศึกษาที่ประหยัดและมีการจัดการเรียนการสอน  ทั้งในระบบ  (หลักสูตรปวช. , ปวส.)  และนอกระบบ  (หลักสูตรระยะสั้น)  ทุกประเภทวิชา  (ช่างอุตสาหกรรม,  พาณิชยกรรม,  ศิลปกรรม,  คหกรรม  และเกษตรกรรม  ตามความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น  เพื่อให้การขยายโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมและกระจายทุกจังหวัด  จึงดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ  ขึ้น
                   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  เป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นอำเภอเป้าหมายในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชน  ประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันตัง  ในการประสานงานเลือกสถานที่จัดตั้ง  สรุปให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  “ทุ่งเที่ยวเห็ด”  จำนวน  100  ไร่  ของตำบลกันตังใต้  เป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันตัง  8  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดตรัง  32  กิโลเมตร  พื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเลอันดามัน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  ลงนามโดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสุขวิทย์  รังสิพล
                   ปีงบประมาณ  2540  ได้รับงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน  8,950,000  บาท 
­(แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างสำนักงาน  อาคารเรียน  อาคารโรงฝึกงานและบ้านพัก  ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน  28,440,000  บาท  (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  1  หลัง  และอาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น 
1  หลัง  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2541  จำนวน  2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาพาณิชยการ  ในปีการศึกษา  2554  ได้ทำการเปิดการสอนหลักสูตรต่าง ๆ  ดังนี้
                   1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จำนวน  2  ประเภทวิชา  (ช่างอุตสาหกรรม, 
พาณิชยกรรม) 

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน  2  สาขาวิชา 
  1. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม จำนวน 3 สาขาวิชา
  1. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
  2. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ(ทวิภาคี)
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จำนวน 2 ประเภทวิชา(อุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม)
2.1 ประเภทวิขาอุตสาหกรรม จำนวน 2 สาขา
2.1.1 สาขาวิขาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
2.1.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
                             2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                                      2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
                                                – สาขางานการบัญชี
                                                – สาขางานการบัญชี (ม.6)
                                      2.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                – สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ  
                                                – สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ   (ม.6)
                                                – สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน (ทวิภาคี)
จำนวน  1  สาขา  คือ  สาขาวิชาการบัญชี
                   3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
                   4.  หลักสูตรวิชาชีพเสริมแกนมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง
โทรศัพท์ 0-7520-7865   ,  โทรสาร  0-7520-7861
E-mail : Kantang_icc@yahoo.com   
          Web  site :  www.kantang.ac.th
การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
          ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพกันตัง  เปิดทำการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
 Ø  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. สาขาวิชาเครื่องกล
 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์
 3. สาขาวิชาพณิชยการ

–  สาขางานยานยนต์-  สาขางานไฟฟ้ากำลัง-  สาขางานการบัญชี
–  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Ø  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 1. สาขาวิชาเครื่องกล
 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

–  สาขางานเทคนิคยานยนต์   (ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์)-  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  ( ปกติ , ม. 6  และทวิภาคี)
–  สาขางานติดตั้งไฟฟ้ากำลัง    (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)

 1. สาขาวิชาพาณิชยการ

–  สาขางานการบัญชี  (ปกติ , ม. 6  และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
–  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ   (ปกติ , ม. 6  และเทียบโอนความรู้และ
    ประสบการณ์)

 • สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน   (ทวิภาคี)

Ø  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  30 – 225  ชั่วโมง    ประกอบด้วย

 1. ซ้อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
 2. ช่างซ่อมจักรยานยนต์
 3. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 4. ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
 5. การขับรถยนต์
 6. การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
 7. การถอดประกอบคอมพิวเตอร์
 8. คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน
 9. พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
 10. การประดิษฐ์ดอกไม้

Ø  หลักสูตรเสริมแกนมัธยม

 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลคำ                  

                   สถานที่สำคัญ  รอบ ๆ  วิทยาลัยฯ  ได้แก่
–  สถานีอนามัยบ้านแตะหรำ                –  ที่ว่าการอำเภอกันตัง  
–  องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้     –  สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง
–  โรงเรียนบ้านแตะหรำ                     –  องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
–  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                   –  เทศบาลเมืองกันตัง
–  โรงเรียนบ้านกันตังใต้                     –  โรงงานอุตสาหกรรม –  สำนักสงฆ์กันตังใต้                        
– แพปลา
–  สำนักงานที่ดินอำเภอกันตัง                –  ห้องเย็น
          1.2  สภาพชุมชน  แผนผังวิทยาลัย
                 (สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา)
                   อำเภอกันตัง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ของจังหวัดตรัง  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  24  กิโลเมตร  ทิศเหนือติดต่ออำเภอเมืองตรัง  ทิศใต้ติดต่อทะเลอันดามัน  ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอย่านตาขาว  และกิ่งอำเภอหาดสำราญ  ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอสิเกาและทะเลอันดามัน
                   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ๆ ดอน ๆ  มีภูเขาเตี้ย ๆ  มีแม่น้ำตรังไหลผ่านในกลางอำเภอ
                   สภาพดินฟ้าอากาศ  อำเภอกันตังตั้งอยู่ในเขตมรสุมติดต่อทะเลอันดามันทางด้านมหาสมุทรอินเดีย  จึงได้รับลมมรสุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดสลับกันตลอดทั้งปี  ทำให้ฝนตกชุกตลอดปี  แบ่งช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน  ดังนี้
                   ฤดูร้อน           เดือน  มีนาคม – เดือน  พฤษภาคม
                   ฤดูฝน             เดือน  มิถุนายน – เดือน  กุมภาพันธ์
ประชากร        ตำบลกันตังใต้  จำนวน  6  หมู่บ้าน
อาชีพ            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและประมงพื้นบ้าน  ทำสวนยางพารา                   ประมงน้ำจืด  ทำนา  เลี้ยงสัตว์  ปลูกพืชผักผลไม้และรับจ้าง
1.3  ปรัชญาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

          วิสัยทัศน์
  วิทยาลัยการอาชีพกันตัง กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ไว้ดังนี้
             “วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการอาชีวศึกษา ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม คุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและมีทักษะวิชาชีพสู่สากล”

          พันธกิจ
 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
           พันธกิจที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   และการประกอบอาชีพอิสระได้มาตรฐานในระดับสากล
           พันธกิจที่ ๒  ขยายโอกาสการจัดการอาชีวศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
           พันธกิจที่ ๓ บริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ
           พันธกิจที่ ๔ พัฒนาวิชาชีพสู่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
           พันธกิจที่ ๕ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย

          ปรัชญา
                   ฝีมือนำ   คุณธรรมล้ำเลิศ   ประเสริฐวิชา   พัฒนาสังคม


          ภาพลักษณ์
                   วิทยาลัยสะอาด            ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
                   นักเรียนมีคุณภาพ         ชุมชนร่วมพัฒนา


 อัตลักษณ์
  มีวินัย     ใฝ่รู้       ใฝ่อาสา 
 เอกลักษณ์
                   คุณธรรม นำความรู้

 แนวทางการบริหารวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
                   1.  นำหลัก PDCA มาใช้ในการบริหาร
                   2.  จัดภูมิทัศน์บรรยากาศ การบริหารวิชาชีพให้สอดคล้องกับพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มุ่งเป็นศูนย์บริการชุมชนในทุก ๆ ด้าน
                   3.  ประสานกับชุมชน สถานประกอบการ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานตลาดแรงงาน
                   4.  ดูแลจัดสรรสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่เข้ามาเป็นนักเรียน จนจบการศึกษา ทางด้านสุขอนามัย ให้ได้รับการพัฒนาเติบโตทางร่างกาย จิตใจ วุฒิทางอารมณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างงานสร้างรายได้ขณะที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
                   5.  พัฒนาครู อาจารย์ ให้เป็นครูวิชาชีพต้นแบบทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และวิสัยทัศน์
 เป้าหมายของวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
                                          วิทยาลัยการอาชีพกันตัง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาวิทยาลัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ทั้งจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และปัจจัยแวดล้อม รวมถึงการสร้างกิจนิสัยในองค์กรให้มีสัญชาตญาณ  ตระหนักถึงกลยุทธ์ตลอดเวลา อันจะส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  เติบโตก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มาตรฐานใน  5  เรื่อง  คือ
1.  ด้านการบริหาร และจัดการ
2.  ด้านหลักสูตรและการสอน
3.  ด้านทรัพยากร
4.  ด้านบุคลากร
5.  ด้านการกำกับตรวจสอบและรายงาน