อัตลักษณ์วิทยาลัย

มีวินัย    หมายถึง มีวินัยในตนเองและต่อสังคมทั้งในและนอก วิทยาลัย

ใฝ่รู้       หมายถึง หาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลาและไม่หยุดเรียนรู้

ใฝ่อาสา หมายถึง จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะ