วิสัยทัศน์วิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
             วิทยาลัยการอาชีพกันตัง กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ไว้ดังนี้
             “วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการอาชีวศึกษา ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม คุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและมีทักษะวิชาชีพสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)
           วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   และการประกอบอาชีพอิสระได้มาตรฐานในระดับสากล
พันธกิจที่ ๒  ขยายโอกาสการจัดการอาชีวศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
พันธกิจที่ ๓ บริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาวิชาชีพสู่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
พันธกิจที่ ๕ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย