ประกาศผลการประเมินความเป็นไปได้และการคัดเลือกแผนธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยมีกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจและการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ในการนี้จึงขอประกาศผลการประเมินความเป็นไปได้และการคัดเลือกแผนธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566