ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ประชุมพิจารณาและชี้แจงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ในการนี้จึงขอประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566