บุคลากร วก.กันตัง

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 • นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
  • นายนิกอน ทองโอ
   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
  • นายปกรเกียรติ ใหมทอง
   ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
  • นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม
   ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ
  • นายนิกอน ทองโอ
   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • นายนิกอน ทองโอ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • นางนฤมล เยาว์ดำ
   หัวหน้างานบุคลากร
  • นางไอลดา น้ำเยื้อง
   หัวหน้างานการเงิน
  • ปริยากร ไชยชาญยุทธ์
   หัวหน้างานงานพัสดุ
  • นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ
   หัวหน้างานทะเบียน
  • นายสุธี ผลจันทร์
   หัวหน้างานอาคารสถานที่
  • นางสาวจุฑามาศ พรหมลาด
   หัวหน้างานการบัญชี
  • นางสาวอ่อนอุมา พรมชู
   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
  • นายภานุกร อ่อนประสงค์
   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม
  ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ
  • นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
  • นายสุรศักดิ์ น้ำเยื้อง
   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • นายนวธาน จันทร์รัตน์
   หัวหน้างานความร่วมมือ
  • นายชัชภิมุข แซ่ลี้
   หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ
  • นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
  • นายจักรพันธ์ ขาวดำ
   หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ
  • นางนฤมล เยาว์ดำ
   หัวหน้างานควบคุมภายในของสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • นายปกรเกียรติ ใหมทอง
  ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
  • นายปกรณ์เกียรติ ใหมทอง
   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  • นายกิตติ บัวสวัสดิ์
   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
  • นายธรรมวิชช์ กาลหา
   หัวหน้างานปกครอง
  • นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ
   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ
  • นางสาวธันยาภรณ์ หนูน้อย
   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  • นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง
   หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ฝ่ายวิชาการ

 • นายนิกอน ทองโอ
  อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • นางสาวพีรดา พรหมยก
   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • นางสาวกัลยา บุญเกื้อ
   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ
   หัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน
  • นางสาวสุชาดา อินทรนุ่ม
   หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

แผนกวิชา

 • นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายนวธาน จันทร์รัตน์
   ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายธรรมวิชช์ กาลทา
   ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  • Title
   Description
 • นางสาวพีรดา พรหมยก
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ
   ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นายชัชภิมุข แซ่ลี้
   ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • Title
   Description
 • นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม
  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • Title
   Description
  • Title
   Description
  • Title
   Description
 • นายภานุกร อ่อนประสงค์
  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ
   ผู้ช่วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นายสุรศักดิ์ น้ำเยื้อง
   ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางสาวธันยาภรณ์ หนูน้อย
   ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • นางไอลดา น้ำเยื้อง
  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
  • นายกิตติ บัวสวัสดิ์
   ผู้ช่วยแผนกวิชาการบัญชี
  • นางสาวจุฑามาศ พรหมลาด
   ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
  • นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์
   ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
 • นางสาวกัลยา บุญเกื้อ
  หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค่าปลีกฯ
  • นางนฤมล เยาว์ดำ
   ผู้ช่วยแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
  • นางสาวอ่อนอุมา ชูสิงห์
   ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
  • นายจักรพันธ์ ขาวดำ
   ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
 • นายสุธี ผลจันทร์
  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นายปกรณ์เกียรต์ ไหมทอง
   ผู้ช่วยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
   ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
   ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวนวพรรษ์ พงศ์พัทลุง
   ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์