บุคลากร วก.กันตัง

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 • นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
  • นายนิกอน ทองโอ
   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
  • นายปกรเกียรติ ใหมทอง
   ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
  • นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
   ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ
  • นายนิกอน ทองโอ
   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • นายนิกอน ทองโอ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • นางนฤมล เยาว์ดำ
   หัวหน้างานบุคลากร
  • นางไอลดา น้ำเยื้อง
   หัวหน้างานการเงิน
  • ปริยากร ไชยชาญยุทธ์
   หัวหน้างานงานพัสดุ
  • นางอรอุมา ทิพย์ใสย์
   หัวหน้างานทะเบียน
  • นายสุธี ผลจันทร์
   หัวหน้างานอาคารสถานที่
  • นางสาวจุฑามาศ พรหมลาด
   หัวหน้างานการบัญชี
  • นางสาวอ่อนอุมา พรมชู
   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
  • นายภานุกร อ่อนประสงค์
   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
  ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ
  • นางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
  • นายภานุกร อ่อนประสงค์
   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • นางพรรณิภา อิทธิฤทธิ์
   หัวหน้างานความร่วมมือ
  • นายธนกฤต ไพรัตน์
   หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ
  • นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
  • นายจักรพันธ์ ขาวดำ
   หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ
  • นางนฤมล เยาว์ดำ
   หัวหน้างานควบคุมภายในของสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • นายปกรเกียรติ ใหมทอง
  ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
  • นายจักรพันธ์ ขาวดำ
   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  • นางสาวนวพรรษ์ พงศ์พัทลุง
   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
  • นายปกรเกียรติ ใหมทอง
   หัวหน้างานปกครอง
  • นางอรอุมา ทิพย์ใสย์
   หัวหน้างานทะเบียน
  • นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ
   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ
  • นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ
   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  • นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง
   หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ฝ่ายวิชาการ

 • นายนิกอน ทองโอ
  อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • นางสาวพีรดา พรหมยก
   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • นางสาวกัลยา บุญเกื้อ
   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
  • นายพงศธร หนูเล็ก
   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • นายชัชภิมุข แซ่ลี้
   หัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน
  • นางสาวนวพรรษ์ พงศ์พัทลุง
   หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

แผนกวิชา

 • นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง
  พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายธนกฤต ไพรัตน์
   ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายพงศธร หนูเล็ก
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายนวธาน จันทร์รัตน์
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายธรรมวิชช์ กาลทา
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
 • นางสาวพีรดา พรหมยก
  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นายชัชภิมุข แซ่ลี้
   พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • นายธนกฤต ไพรัตน์
  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 • นายภานุกร อ่อนประสงค์
  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางอรอุมา ทิพย์ใสย์
   ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ
   พนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางสาวธันยาภรณ์ หนูน้อย
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • นางไอลดา น้ำเยื้อง
  พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
  • นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์
   ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
  • นางสาวจุฑามาศ พรหมลาด
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 • นางพรรณิภา อิทธิฤทธิ์
  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค่าปลีกฯ
  • นางนฤมล เยาว์ดำ
   พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
  • นางสาวกัลยา บุญเกื้อ
   พนักงานราชการ(ครู) ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
  • นางสาวอ่อนอุมา ชูสิงห์
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
  • นายจักรพันธ์ ขาวดำ
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
 • นายสุธี ผลจันทร์
  พนักงานราชการ(ครู) หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นายปกรณ์เกียรต์ ไหมทอง
   ครู คศ.1 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
   ครู คศ.1 ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวนวพรรษ์ พงศ์พัทลุง
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์