บุคลากรประจำแผนกวิชา

 • นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายนวธาน จันทร์รัตน์
   ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายธรรมวิชช์ กาลทา
   ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  • Title
   Description

 • นางสาวพีรดา พรหมยก
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ
   ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นายชัชภิมุข แซ่ลี้
   ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • Title
   Description
 • นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม
  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • Title
   Description
  • Title
   Description
  • Title
   Description
 • นายภานุกร อ่อนประสงค์
  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ
   ผู้ช่วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นายสุรศักดิ์ น้ำเยื้อง
   ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางสาวธันยาภรณ์ หนูน้อย
   ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • นางไอลดา น้ำเยื้อง
  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
  • นายกิตติ บัวสวัสดิ์
   ผู้ช่วยแผนกวิชาการบัญชี
  • นางสาวจุฑามาศ พรหมลาด
   ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
  • นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์
   ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
 • นางสาวกัลยา บุญเกื้อ
  หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค่าปลีกฯ
  • นางนฤมล เยาว์ดำ
   ผู้ช่วยแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
  • นางสาวอ่อนอุมา ชูสิงห์
   ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
  • นายจักรพันธ์ ขาวดำ
   ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
 • นายสุธี ผลจันทร์
  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นายปกรณ์เกียรต์ ไหมทอง
   ผู้ช่วยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
   ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวสุชาดา อินทรนุ่ม
   ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์