บุคลากรประจำแผนกวิชา

 • นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง
  พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายธนกฤต ไพรัตน์
   ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายพงศธร หนูเล็ก
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายนวธาน จันทร์รัตน์
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  • นายธรรมวิชช์ กาลทา
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

 • นางสาวพีรดา พรหมยก
  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นายชยพล มะโนเมือง
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นายชัชภิมุข แซ่ลี้
   พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • นายชยพล มะโนเมือง
  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 • นายภานุกร อ่อนประสงค์
  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางอรอุมา ทิพย์ใสย์
   ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ
   พนักงานราชการ (ครู) ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นายณัฎฐพัชร์ เจริญ
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • นางไอลดา น้ำเยื้อง
  พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
  • นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์
   ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
  • นางสาวจุฑามาศ พรหมลาด
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
 • นางพรรณิภา อิทธิฤทธิ์
  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค่าปลีกฯ
  • นางนฤมล เยาว์ดำ
   พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
  • นางสาวอ่อนอุมา ชูสิงห์
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกฯ
 • นายปกรณ์เกียรต์ ไหมทอง
  ครู คศ.1 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นายสุธี ผลจันทร์
   พนักงานราชการ(ครู) ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นายภูริวัฒน์ ช่วยอินทร์
   ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • นางสาวนวพรรษ์ พงศ์พัทลุง
   ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์