กล่าวพบปะและให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565