การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกันพิจารณานักเรียนผู้ขอรับทุนจำนวน 4 ราย ประกอบด้วยนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมศรีกันตัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง