โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน “ การ ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตสบู่กรีเซอรีนจากสารสกัดใบเหงือกปลาหมอ”

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ

ขอเชิญชวน ผู้บริ…

ชมรมวิชาชีพการบัญชี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวน ผู้บริ…

โครงการส่งเสริมการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิทยาลัยการอาชีพกันตัง (เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตังเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตังจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บันทึกข้อความ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เผนแพร่ จัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

𝑲𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒆𝒘𝒔! วิ…