เผยแพร่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ และ งานประกันคุณภาพ ฯ

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง 2564

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

การให้ใช้ธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565