นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มอบหมายให้นายนิกอน ทองโอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ หัวหน้างานแนะแนวฯ และคณะครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชา ได้ดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ และให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนประชาวิทยา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา ที่ให้การต้อนรับอย่างดี มา ณ โอกาสนี้