ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย
 
              ปรัชญาวิทยาลัย
                    “ ฝีมือนำ  คุณธรรมล้ำเลิศ  ประเสริฐวิชา  พัฒนาสังคม ”

วิสัยทัศน์วิทยาลัย
          วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  เป็นองค์กรที่สอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมีคุณภาพได้มาตรฐาน  สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
พันธกิจวิทยาลัย
  1. สอนและฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทุกระดับ
  2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
  3. วิจัย พัฒนา สนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

อัตลักษณ์
                   " จิตอาสา พัฒนาสังคม "

เอกลักษณ์
                   "คุณธรรม นำความรู้"
 
ภาพลักษณ์
          "วิทยาลัยสะอาด         ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
         นักเรียนมีคุณภาพ      ชุมชนร่วมพัฒนา"