วิสัยทัศน์ (Vision)
             วิทยาลัยการอาชีพกันตัง กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ไว้ดังนี้
             “วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการอาชีวศึกษา ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม คุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและมีทักษะวิชาชีพสู่สากล”
 
พันธกิจ (Mission)

           วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
           พันธกิจที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   และการประกอบอาชีพอิสระได้มาตรฐานในระดับสากล
           พันธกิจที่ ๒  ขยายโอกาสการจัดการอาชีวศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
           พันธกิจที่ ๓ บริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ
           พันธกิจที่ ๔ พัฒนาวิชาชีพสู่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
          พันธกิจที่ ๕ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย

กลยุทธ์ (Strategy)
  วิทยาลัยการอาชีพกันตัง กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   และการประกอบอาชีพอิสระได้มาตรฐานในระดับสากล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิต ทักษะ วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย  ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
สร้างเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียนและสร้างผู้ประกอบการใหม่
ขยายโอกาสการจัดการอาชีวศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย พัฒนาระบบแนะแนวอาชีพร่วมกับโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาและสถานประกอบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
บริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการมีส่วนร่วม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานฝ่ายบริหารทรัพยากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการและระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 
 
พัฒนาวิชาชีพสู่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ         Update:2019