มีวินัย    หมายถึง มีวินัยในตนเองและต่อสังคมทั้งในและนอก วิทยาลัย
            ใฝ่รู้       หมายถึง หาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลาและไม่หยุดเรียนรู้
          ใฝ่อาสา หมายถึง จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะ
 
Update:2019