โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560

โครงการ/สิ่งประดิษฐ์
 • เครื่องกวนแป้งขนม
 • เครื่องสไลด์เนื้อกล้วย
 • ทุ่นสัญญาณเตือนการสัญจรทางทะเล
 • เครื่องดูดควันเชื่อม
 • อุปกรณ์ปักดำข้าว
 • รถสามล้อพลังงานหมุนเวียน
 • อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำ
 • อุปการณ์ไล่ฝ้าบนกระจกในห้องน้ำโรงแรม
 • โคมไฟจักสานจากก้านจาก
 • อุปกรณ์กวาดเก็บน้ำยาง​
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สคับจากกากกาแฟ
 • ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบสอดไส้สับปะรด
 • ผลิตภัณฑ์กระป๋องกระดาษสาจากเส้นใยจาก
 • โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอาเซียนศึกษา
 • โครงการเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วัฒนธรรมภาคใต้
 • โครงการสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒๐๐๐-๑๑๐๒
 • โครงการวีดีทัศน์ประวัติเมืองเก่ากันตังบ้านเรา
 • โครงการ ส่งสริมการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สอนน้องทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย
 • การทำบัญชีเกี่ยวกับการประมงของหมู่บ้านเกาะเคี่ยม
 • สำรวจต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายร้านน้ำชาจ๊ะสุ เกาะเคี่ยม
 • จัดทำบัญชีมัสยิกดบ้านแหลม
 • การควบคุมเงินสดในมือกิจการร้านน้ำหอม (หอมทิพย์)
 • ผลตอบแทนจากการจำหน่ายหอยปะ
 • การทำบัญชีและผลตอบแทนจากการเลี้ยงเป็ด
 • ชุดสื่อการเรียนการสอนงานปรับอากาศรถยนต์
 • ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต์
 • รถแดร็กไบต์
 • รถแดร็กไบค์อาร์มยืด
 • รถโกคาร์ท
 
งานวิจัย
 • เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ สาขางานยานยนต์
 • พฤติกรรมการแต่งการของนักศึกษา ชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างยนต์
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสตาร์ท วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา ๒๑๐๑-๒๐๐๕ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒ ช่างไฟฟ้ากำลังต่อเทคนิคการสอนรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 • พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสร้างหม้อแแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • การพัฒนาทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
 • การศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกันตัง โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
 • ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของครู วิชาเขียนแบบไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.๑ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เรื่องกฎของเคอร์ชอฟฟ์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้แบบฝึกหัดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (๒๐๐๑-๒๐๐๑) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
 • การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของรักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การเสริมแรงทางบวก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การพัฒนาการเรียนวิชาโปรแแกรมประมวลผลคำ เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อ
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีการเงินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
 • การพัฒนาการเรียนและการปรับปรุงบัญชีและแก้ไขบัญชี วิชาบัญชีเบื้องต้น ๒ โดยการสอนซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๒ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น โดยการทำแบบฝึกหัด สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ ทักษะ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่ว ว่องไว นักเรียน ปวช.๑ บัญชี ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์
 • การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 • พฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาความคิด การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแก๊สรถยนต์
 • การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 • การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ Power Point และใบงานในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป รหัส ๓๒๐๑ - ๒๐๑๑ 
 • พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษาสาขางานการบัญชี
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานสีรถยนต์เบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ สาขางานยานยนต์
 • การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับชั้น ม. ๑ - ๓ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
 • ศึกษาสมรรถภาพทางกายความคล่องแคล่วว่องไว นักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • การฝึกทักษะกระบวนการทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 • การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ แผนกวิชาช่างไฟ้ฟ้ากำลัง 
 • รายงานความสสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทยโดยใช้ กิจกรรมหมอภาษา 
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตคณิตศาสตร์ไฟฟ้าเรื่องกฎของเคอร์ซอฟฟ์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ ช่างไฟฟ้ากำลังโดยใช้แบบฝึกหัด 
 • ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัดของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ 
 • การใใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนแบบสาธิตเรื่องการบานท่อทองแดงของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒ วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสาขาวิชาช่างยนต์
 • เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ 
 • การคิดวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาสมการวิชาคณิตศาสตร์ช่างยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพบัตร ๓ สาขา งานยานยนต์ 
 • การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Word)และการตกแต่งเอกสารโดดยใช้สื่อประกอบการฝึก 
 • การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการว่างานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกโดยการใช้เสริมแรงทางบวก 
 • การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ๓ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและสะดวกซื้อ 
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รหัสวิชา ๒๑๐๑ ๒๑๐๙ ระดับผระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ สาขาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองตามชิ้นงานที่กำหนดให้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตฺอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม(๒๐๐๐-๑๔๐๔) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขางานการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

          โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ : 31
          งานวิจัย : 42
          โครงงานวิทยาศาสตร์ : ?

ผู้เขียน : webmaster@kantang.ac.th

เมื่อ : 09 มค. 2563 เวลา 02:24 น.

ป้ายกำกับ : โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560