โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562

โครงการ/สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย
     ภาคเรียนที่ 1/2562
 • รายงานการการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบชิ้นงานวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2100-1008 ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่เข้าชั้นเรียนโดยการสร้างวินัยเชิงบวก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานธุรกิจค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด
 • ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช.2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลการการเรียน เรื่อง การปรับปรุงบัญชี วิชาบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้นปวช. 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองตามชิ้นงานที่กำหนดให้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบสตาร์ท วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อของจริง
 • เรื่อง ‘ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ’ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานยานยนต์
 • การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ‘ การดำรงชีวิตของพืช ’ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น รหัส 20200-1003 เรื่องปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกค้า ของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ
 • การแก้ไขปัญหาการส่งงานในรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ รหัสวิชา 2204-3106 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์(Google Classroom) 
 • ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขางานการบัญชี
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้แบบฝึกหัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์ ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลังในการไม่ส่งงาน/การบ้าน
 • เรื่อง การเชื่อมท่อทองแดงของนักเรียน
 • เรื่อง การพัฒนาทักษะการต่อ วัดและทดสอบค่าต่างๆของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

     
ภาคเรียนที่ 2/2562   
    โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ : 8
        งานวิจัย : 22
        โครงงานวิทยาศาสตร์ : ?

ผู้เขียน : webmaster@kantang.ac.th

เมื่อ : 18 พค. 2563 เวลา 22:55 น.

ป้ายกำกับ : โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562