โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2561

โครงการ/สิ่งประดิษฐ์
 • วาล์วอัจฉริยะ
 • อุปกรณ์เกาะติด
 • เครื่องผลิตลวดรัดต้นยางยางพาราในครัวเรือน
 • โคมไฟลูกปักโนรา
 • โคมไฟจักสานจากก้านจาก เวอร์ชั่น 2
 • เจ็ดหมุดห้าธัญพืช
 • เครื่องพ่นยาหน้ายาง v.2
 • ตะขอป้องกันสัตว์เลี้ยง
 • อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำแบบจอสไลด์
 • อุปกรณ์ล็อคไม่เลื่อน
 • เครื่องถอดปั๊มน้ำมัน
 • เครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้า ระบบกล้องบลูทูธมือถือ
 • โครงการการสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
 • โครงการการสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการการสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลเมือง
 • โครงการเว็บไซต์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • โครงการสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนวิชาธรรมมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
 • โครงการสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 • โครงการสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 • เว็บไซต์สื่อสารการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมมัลติมีดียเพื่อการนำเสนอ
 • การทำทำขนมปุยฝ้าย (ถ้วยฟู)
 • การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการโรงอาหารในวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการน้ำดื่มในวิทยาลัยอาชีพกันตัง
 • น้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ
 • อุปกรณ์ถอดใบมีดตัดหญ้าเครื่องสะพาน
 • การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการ
 • เครื่องถอดประกอบสปริงโซ๊ครถยนต์
 • เครื่องดูดโลหะ
 • รถเข็นเก็บใบไม้
 • รถมีคลาศ
 • รถสสามล้อพลังงานหนุนเวียน
 • อุปกรณ์ตัดเหล็ก
 • ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล
 • รถพ่วง 3 ล้อ
 • เครื่องตัดหญ้า
 • อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำ
 • เครื่องรดน้ำอัตโนมัติจากพลังงานโซ่ล่าเซลล์
 • รถมอเตอรไซต์ไฟฟ้า
 • สกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้า
 • ตะขอป้องก้นสัตว์เลี้ยง
 • รถพลังงานไฟฟ้า
 
งานวิจัย
 • ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีการต้องการเรียน เรื่องปรับปรุงบัญชีวิชา บัญชีสำหรับกิจการการซื้อขายสินค้า ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชา ชั้นที่2
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุนเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้นปวช2
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น1 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่1 การบัญชี
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีทุนเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่2
 • ความมีระเบียบวินัยในตนเองด้วยวินัยในห้องเรียน และแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่3 สาขาการบัญชี
 • ความมีวินัยในตนเองด้ส้นวินัยในห้องเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปวช.3 สาขาการบัญชี
 • ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นปวช.2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 • การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนัดกเรียน ชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์
 • การฝึกทักษะกระบวนการคิดแนวทางวิชาวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบทักษะ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช นักเรียน ระดับ ปวช.1
 • ศึกษาสรรถนะภาพทางการด้สนความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
 • การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ช่างยนต์ ในการไม่ส่งการบ้าน
 • การสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการแก้ไขโจทย์ปัญหา เรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 แผนกวิชาช่างยนต์
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนระดับชั้นปวช.1
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการอาสชีพโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาการคิด
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่เข้าชั้นเรียนโดยการสร้างวินัยเชิงบวก ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสำนักงานขั้นสูงด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองชิ้นงานที่กำหนดให้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่1
 • การแก้ไขปัญหาการส่งงานมนรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยของนักเรียน ระดีบชั้น ปวช.1
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโดยแกรมบนมาตรฐานเปิดด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองตามชิ้นงานที่กำหนดให้ของนักศึกษา
 • รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
 • การปรับพฤติกรรมทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ในจัดการเรียนการสอน รายวิชาเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ปวช.๒
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบชิ้นงานของนักเรียน
 •  การพัฒนาเจตคติเพื่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน เรื่อง ระบบสตาร์ท วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อของจริง
 • เจตคติที่มีต่อวินับในตนเองด้านวินัยห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษา
 • เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนของนักเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.๑
 • การะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบจุดระเบิด วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ด้วยการเรียนรู้โดยการใช้สื่อของจริง
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการพลังงาน วิชากลศาสตร์ของไหลด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อบัตรคำ
 • การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์เครื่องกล
 • เจคคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทน ทางการเรียนและแรงจุงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการส่งถ่ายกำลัง ของนักเรียน ระดับ ปวส.๑
 • เจคคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย ในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับ ปวช.๑
 • การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ช่างไฟฟ้ากำลังในการไม่ส่งงาน/การบ้าน
 • การพัฒนาทักษะการใช้มัลติเตอร์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑
 • พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ของนักเรียน ระดับ ชั้น ปวช.๒ วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า
 • การพัฒนาทักษะในการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยการฝใช้สื่อและการสอนแบบสาธิต
 • การพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้สื่อระบบนิงเมติกส์และไอดรอลิกส์
 • การพัฒนาทักษะการใช้ออสซิลโลสโคปของนักเรียน ระดับ ปวช.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชารายวิชาการขายเบื่องต้น เรื่องปฏิบัติงานตามกระบวนการขายและบริการลูกค้า
 • การพัฒนาทักษะการใช้มัลติเตอร์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
        โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ : 41
        งานวิจัย : 41
        โครงงานวิทยาศาสตร์ : ?


 

ผู้เขียน : webmaster@kantang.ac.th

เมื่อ : 09 มค. 2563 เวลา 02:30 น.

ป้ายกำกับ : โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2561