ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 
            ประเภทอาคาร จำนวน  (หลัง)
อาคารเรียน 2
อาคารปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน 1
อาคารวิทยบริการ /อาคารห้องสมุด 1
อาคารเอนกประสงค์ 1
อาคารอื่น ๆ 4
รวม 9

http://kantang.ac.th/datas/file/1484622636.pdf
 
Update:2019