ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 
            ประเภทอาคาร จำนวน  (หลัง)
อาคารเรียน3 3
อาคารปฏิบัติการ/เทคนิคพื้นฐาน 2
อาคารวิทยบริการ /อาคารห้องสมุด 1
อาคารเอนกประสงค์ 2
อาคารอื่น ๆ 4
รวม 12


 
Update:2019