Personnel

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

thumbnail

นายกึกก้อง พูนพานิช

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานความร่วมมือ

thumbnail

นางสาวจิราภรณ์ อินทร์ดำ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

thumbnail

นางณัฐวรรณ ภักดีชน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

thumbnail

นางสาววนิดา คีรีรักษ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

thumbnail

นายสุธี ผลจันทร์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

thumbnail

นางณัฐวรรณ ภักดีชน

หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานการควบคุมภายใน