Personnel

บุคลากรสนับสนุนการเรียน การสอน

thumbnail

นางสาวเกศนกนก บูนำ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวสุรีย์ มิเหละ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวภัทรสุดา หวังอุเส็น

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวธวัลยา สุวรรณวงศ์

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเมย์วิภา อวนข้อง

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเดือนเพ็ญ สายนุ้ย

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นายฤทธิเกียรติ เจริญ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวสาริตา เจนสมุทร

่ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวเสาวรัตน์ ติงหวัง

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นายกิตติพงษ์ จันทร์ชช่วย

คนขับรถ

thumbnail

นายอู่เส็น หมาดเส็น

คนงาน

thumbnail

นายดูน เกิดแก้ว

ยาม

thumbnail

นายจริน สุวรรณวัฒน์

ยาม