Personnel

บุคลากรสนับสนุนการเรียน การสอน

thumbnail

นายธีวุฒิ น้ำเยื้อง

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาววนิดา คีรีรักษ์

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นายสุรศักดิ์ น้ำเยื้อง

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวสาริตา เจนสมุทร

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวปริฉัตร แก้วพิทักษ์

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวอ่อนอุมา ชูพรม

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเกศนกนก บูนำ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเสาวรัตน์ ติงหวัง

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวสุรีย์ มิเหละ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวภัทรสุดา หวังอุเส็น

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวธวัลยา สุวรรณวงศ์

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเมย์วิภา อวนข้อง

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเดือนเพ็ญ สายนุ้ย

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นายฤทธิเกียรติ เจริญ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นายกิตติพงษ์ จันทร์ชช่วย

คนขับรถ

thumbnail

นางปิ่น ชัยณรงค์

thumbnail

.

thumbnail

.

thumbnail

?

thumbnail

?