Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสุดาวรรณ วรรณบวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายสรพงษ์ คำแหง

หัวหน้างานปกครอง/หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

thumbnail

นางสาวสาริตา เจนสมุทร

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายสุธี ผลจันทร์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา