Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายปกรเกียรติ ใหมทอง

ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

thumbnail

นางไอลดา น้ำเยื้อง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

thumbnail

นางสาวธันยภรณ์ หนูน้อย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายปกรเกียรติ ใหมทอง

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสาวสาริตา เจนสมุทร

หัวหน้างานปกครอง