Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสุดาวรรณ วรรณบวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

thumbnail

นางไอลดา น้ำเยื้อง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

thumbnail

นายสุธี ผลจันทร์

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานปกครอง/หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

thumbnail

นางสาวธันยภรณ์ หนูน้อย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา