Personnel

ฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

thumbnail

นางสาวกัลยา บุญเกื้อ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

thumbnail

นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ

หัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน

thumbnail

นางสาวสุชาดา อินทรนุ่ม

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด