Personnel

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นายกิตตินันท์ เพทเฉลิม

ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นางนฤมล เยาว์ดำ

หัวหน้างานบุคลากร

thumbnail

นางไอลดา น้ำเยื้อง

หัวหน้างานการเงิน

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานงานพัสดุ

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานทะเบียน

thumbnail

นายสุธี ผลจันทร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

thumbnail

นางสาวอ่อนอุมา พรมชู

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

thumbnail

นางสาวสุพัตรา ชัชเวศ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

thumbnail

นางเสาวรัตน์ สุอะหลำ

หัวหน้างานการบัญชี