Personnel

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นายยรรยงค์ สุ่มน้อย

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นางสาวอ่อนอุมา พรมชู

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

thumbnail

นางนฤมล เยาว์ดำ

หัวหน้างานบุคลากร

thumbnail

นางไอลดา น้ำเยื้อง

หัวหน้างานการเงิน

thumbnail

นายเชวง เรืองสวัสดิ์

หัวหน้างานงานพัสดุ

thumbnail

นางณัฐวรรณ ภักดีชน

หัวหน้างานบัญชี

thumbnail

นายยรรยงค์ สุ่มน้อย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

thumbnail

นางจิราภรณ์ ใจกล้า

หัวหน้างานทะเบียน

thumbnail

นางสาวปริฉัตร แก้วพิทักษ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์