Personnel

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

thumbnail

นายสายัณห์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumbnail

นายกิตตินันท์ เพทเฉลิม

ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง

ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นายปกรเกียรติ ใหมทอง

ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ