Personnel

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

thumbnail

นายสถาพร อนุกูลพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumbnail

นางสุดาวรรณ วรรณบวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายยรรยงค์ สุ่มน้อย

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นายฐานันทร์ อุยสุย

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นายยรรยงค์ สุ่มน้อย

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นางสาวอ่อนอุมา พรมชู

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

thumbnail

นางนฤมล เยาว์ดำ

หัวหน้างานบุคลากร

thumbnail

นางไอลดา น้ำเยื้อง

หัวหน้างานการเงิน

thumbnail

นายเชวง เรืองสวัสดิ์

หัวหน้างานงานพัสดุ

thumbnail

นางณัฐวรรณ ภักดีชน

หัวหน้างานบัญชี

thumbnail

นายยรรยงค์ สุ่มน้อย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

thumbnail

นางจิราภรณ์ ใจกล้า

หัวหน้างานทะเบียน

thumbnail

นางสาวปริฉัตร แก้วพิทักษ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายเอกชัย ศุภเกียรติสุนทร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

thumbnail

นายธีรวุฒิ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด

thumbnail

นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ

หัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นายฐานันทร์ อุยสุย

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นายฐานันทร์ อุยสุย

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

thumbnail

นางนฤมล เยาว์ดำ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานการควบคุมภายใน

thumbnail

นางสาวสุกัญญา แก้งเพ็ง

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

thumbnail

นายสุรศักดิ์ น้ำเยื้อง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

thumbnail

นางสาววนิดา คีรีรักษ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

thumbnail

นางไอลดา น้ำเยื้อง

หัวหน้างานความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางสุดาวรรณ วรรณบวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายสรพงษ์ คำแหง

หัวหน้างานปกครอง/หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

thumbnail

นางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

thumbnail

นายสัญชัย เรืองอินทร์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

thumbnail

นางสาวสาริตา เจนสมุทร

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

thumbnail

นายสุธี ผลจันทร์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากรสนับสนุนการเรียน การสอน

thumbnail

นายธีวุฒิ น้ำเยื้อง

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาววนิดา คีรีรักษ์

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวศิริรัตน์ ไทยเจริญ

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นายสุรศักดิ์ น้ำเยื้อง

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวสาริตา เจนสมุทร

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวปริฉัตร แก้วพิทักษ์

ครูพิเศษสอน

thumbnail

นางสาวอ่อนอุมา ชูพรม

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเกศนกนก บูนำ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเสาวรัตน์ ติงหวัง

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวสุรีย์ มิเหละ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวภัทรสุดา หวังอุเส็น

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวธวัลยา สุวรรณวงศ์

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเมย์วิภา อวนข้อง

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นางสาวเดือนเพ็ญ สายนุ้ย

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นายฤทธิเกียรติ เจริญ

เจ้าหน้าที่

thumbnail

นายกิตติพงษ์ จันทร์ชช่วย

คนขับรถ

thumbnail

นางปิ่น ชัยณรงค์

thumbnail

.

thumbnail

.

thumbnail

?

thumbnail

?