เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีัเดียแบบทัชสกรีน

(
รายละเอียดดังนี้... )