โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการฯ

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564
ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564 (แบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet)
โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง
https://forms.gle/aU4dxj7bKwmjDhJ48https://forms.gle/aU4dxj7bKwmjDhJ48