รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

รายการค่าลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 
ปวช. 1 – 3  ทุกแผนกวิชา
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
2 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
รวมเป็นเงิน  (สามร้อยบาทถ้วน) 300
 
 
ปวส. 1  การพัฒนาเว็บเพ็จ
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (26นก.x80บ.) 2,080
รวมเป็นเงิน  (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 2,680
 
 
ปวส. 1  เทคโนโลยีสำนักงาน
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (16นก.x80บ.) 1,280
รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 1,880
 
 
 
 
 
 
ปวส. 1  การบัญชี
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (26นก.x80บ.) 2,080
รวมเป็นเงิน  (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 2,680
 
 
ปวส. 1  ยานยนต์
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (18นก.x80บ.) 1,440
รวมเป็นเงิน  (สองพันสี่สิบบาทถ้วน) 2,040
 
 
ปวส. 1  ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (21นก.x80บ.) 1,680
รวมเป็นเงิน  (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 2,280
 
 
 
 
 
 
ปวส. 2  การพัฒนาเวบเพ็จ
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (27นก.x80บ.) 2,160
รวมเป็นเงิน  (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 2,760
 
 
ปวส. 2  การบัญชี
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (23นก.x80บ.) 1,840
รวมเป็นเงิน  (สองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 2,440
 
ปวส. 2  ยานยนต์
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (33นก.x80บ.) 2,640
รวมเป็นเงิน  (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 3,240
 
 
 
 
 
ปวส. 2  ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าห้องพยาบาล 100
2 ค่าห้องสมุด 100
3 ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 200
4 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 100
5 ค่ากิจกรรม* 100
6 ค่าลงทะเบียนเรียน  (28นก.x80บ.) 2,240
รวมเป็นเงิน  (สองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 2,840
 
 

ผู้เขียน : webmaster@kantang.ac.th

เมื่อ : 16 ตค. 2557 เวลา 04:38 น.

ป้ายกำกับ : รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557