ประชาสัมพันธ์ “แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา(Poll)