ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๒ ม. x ๔๒ ม. จํานวน ๑ หลัง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดดังนี้
 (  1  2  3  4   )