ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประส

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๒ ม. x ๔๒ ม. จํานวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์

มีรายละเอียดดังนี้...( 1  2  3  4)