ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาครแห่งปร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาครแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ปีการศึกษา 2564