คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ 
๑. ชุดอุปกรณ์ขับรถยนต์
๒. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
http://www.kantang.ac.th/datas/file/1415275587.pdf

ผู้เขียน : webmaster@kantang.ac.th

เมื่อ : 06 พย. 2557 เวลา 14:06 น.

ป้ายกำกับ : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘