ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 256

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ 18.5 นิ้ว วันที่ 2 พ.ย. 2560

thumb กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง

thumb งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

thumb ประกาศ ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการ

ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

thumb ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558

ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558

thumb ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ

thumb ประกาศ การประชาวิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอาคารศูนย์วิทบริกา

การประชาวิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอาคารศูนย์วิทบริการพร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

thumb ประกาศ! เรื่องการประชาพิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอาคารศูนย์

เรื่องการประชาพิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์

thumb ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ครั้งที่ 2

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ครั้งที่ 2

thumb ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

http://www.kantang.ac.th/datas/file/1426578077.pdf

thumb ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดซองวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

thumb ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

thumb ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

thumb ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร (ปวช.)และ (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2558