ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 256

รายละเอียดดังนี้ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ 2563

thumb ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(คลิกรายละเอียด)

thumb ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖..

thumb ประกาศ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ

ประกาศ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

thumb โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

thumb โครงการแห่เทียนพรรษา/โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประจำปีการศึ

thumb ประกาศ เรื่องเชิญร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี

ประกาศ เรื่องเชิญร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้...

thumb ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

thumb ประกาศวัน ปิด-เปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2562

thumb เลือกตั้ง"นายกองค์การนักวิชาชีพในใอนาคตแห่งประเทศไทย"

เลือกตั้ง"นายกองค์การนักวิชาชีพในใอนาคตแห่งประเทศไทย" วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ก.ค. ๑๕๖๒

thumb ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thumb ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thumb ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณล

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562