ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 256

รายละเอียดดังนี้ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ 2563

thumb ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(คลิกรายละเอียด)

thumb ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖..

thumb ประกาศ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ

ประกาศ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์