ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

thumb โครงการ "Big Cleaning Day"

โครงการ "Big Cleaning Day" ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฯ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีฯ (รายละเอียดดังนี้...)

thumb เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีัเดียแบบทัชสกรีน ( รายละเอียดดังนี้... )

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบป

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 < มีรายละเอียดดังนี้... >

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง การประชาพิจารย์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง การประชาพิจารย์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดดังนี้...)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง เปิดรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีกา

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง เปิดรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะค

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังนี้....

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษส

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (รายละเอียดดังนี้...)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ปิด-เปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564

thumb ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่ม

ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ธุรกิจ

thumb ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาครแห่งปร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาครแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ปีการศึกษา 2564

thumb โครงการรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่านและค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง

โครงการรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่านและค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง

thumb ผลการประเมินความเป็นไปได้และการคัดเลือกแผนธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพ

ผลการประเมินความเป็นไปได้และการคัดเลือกแผนธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังน..

thumb โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการฯ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ป..