Gallery

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา(ทวิศึกษา) วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ร่วมกับ โรงเรียนกันตังพิทยากร