Gallery

โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง