Gallery

โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ณ อบต.บ่อน้ำร้อน,อบต.บางสัก,อบต.นาเกลือ,อบต.โคกยางและอบต.กันตังใต้