Gallery

อบรมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง