Gallery

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการการอาชีพกันตังได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแต่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563