Gallery

วันจันทร์ที 29 มิถุนายน 2563 งานทวีภาคีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/63 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา